Condicions Generals

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web WWW.PROMATERNITY.COM és propietat d'EUROGINE, S.L. amb CIF B59608919 i domicili fiscal a CARRER RAURELL 21-29, NAU 3, 08860 CASTELLDEFELS -BARCELONA (ESPANYA), Tel. 93 630 43 45 i correu electrònic  info@promaternity.com

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre ProMaternity.com i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment la Llei 71/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 1/2007, de 16 de novembre, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, reformada per la Llei 3/2014, de 27 de març, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

ProMaternity.com es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, a les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través dels seus llocs web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per d’altres posteriors. No obstant això, ProMaternity.com es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú anunciant-ho en temps i forma.

L'objecte de la pàgina web ProMaternity.com és publicitar i ofertar articles relacionats amb el sòl pelvià.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes Condicions Generals de Contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés al lloc web ProMaternity.com i la contractació per mitjà del mateix.

No és requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per poder comprar en línia, però registrar-se permet avantatges que no té si no es registra. Pot accedir a l'apartat "Identifica't/crear compte" per a això. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ProMaternity.com informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un fitxer sota responsabilitat d’EUROGINE, S.L., amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Aquest fitxer compleix amb els requisits de notificació i inscripció a l'Agència de Protecció de Dades, establerts a l'esmentada Llei. Així mateix, ProMaternity.com informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça CARRER RAURELL 21-29, NAU 3, 08060 CASTELLDEFELS - BARCELONA (ESPANYA) o al correu electrònic info@promaternity.com

Mentre no comuniqui el contrari, s'entén que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar qualsevol variació i que ha donat consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb una sèrie de dades personals. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a tercers.

Podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment, dirigint-se al apartat "tauler de control" (un cop registrat) del web.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic, pel que és imprescindible que durant el registre d'usuari s'identifiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posis en contacte amb ProMaternity.com al telèfon d'atenció al client 93 630 43 45 o al correu electrònic info@promaternity.com.

Tots els continguts de la web estan en espanyol.

El client, en rebre la comanda al seu domicili, rebrà una factura de venda.

Oferta de productes i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent Promaternity.com ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, ProMaternity.com es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi del contingut a la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes, disponibilitat i preus

Els productes oferts a ProMaternity.com incorporen una fotografia, el títol, el preu i les característiques essencials d'aquestos.

La disponibilitat dels productes oferts per ProMaternity.com pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que ProMaternity.com actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, el client rebrà un correu electrònic informatiu i en un màxim de 30 dies li seran abonades les sumes pagades per la comanda anul·lada. En el supòsit que ProMaternity.com no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador pot reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros impostos NO INCLUIDOS.

Despeses de lliurament, transport i execució de la comanda

Espanya peninsular
Els enviaments nacionals a Península es realitzen mitjançant servei de missatgeria. El termini de lliurament és de 24 a 48 hores laborables des del moment que la missatgeria recull la comanda al magatzem de ProMaternity.com.  El lliurament de la comanda es realitza sempre en dies laborables.

Despeses d'enviament: 7,00 Euros.

Espanya Balears:
Els enviaments a Balears es realitzen mitjançant servei de missatgeria. El termini de lliurament és de 24 a 72 hores laborables des del moment que la missatgeria recull la comanda al magatzem de ProMaternity.com. El lliurament de la comanda es realitza sempre en dies laborables.

Despeses d'enviament: 11,00 Euros.

Espanya, Canarias, Ceuta i Melilla:
Els enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla es realitzen mitjançant el servei de Postal Exprés. El termini de lliurament és de 3 a 7 dies laborables des del moment que la missatgeria recull la comanda al magatzem de ProMaternity.com. El lliurament de la comanda es realitza sempre en dies laborables.

Despeses d'enviament: 15,00 Euros.

Internacional (Portugal)
Els enviaments internacionals es realitzen mitjançant servei de missatgeria. El termini de lliurament de 2 a 7 dies laborables des del moment que la missatgeria recull la comanda al magatzem de ProMaternity.com. El lliurament de la comanda es realitza sempre en dies laborables.

Despeses d'enviament: 15,00 Euros.

ProMaternity.com no garanteix als seus clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen al seu lloc web excepte la dels productes en els quals expressament es citi una determinada garantia. El catàleg que es mostra és merament orientatiu ja que els fabricants o distribuïdors no comuniquen anticipadament les existències ni garanteixen terminis de lliurament. Aquesta situació impedeix a Promaternity.com la possibilitat d'informar amb exactitud als seus clients sobre la disponibilitat dels productes així com a garantir un termini de lliurament determinat que, en tot cas, dependrà del temps que tarda el fabricant o el distribuïdor en subministrar el producte, tot i que Promaternity.com posarà tots els mitjans a la seva disposició perquè els terminis de lliurament siguin el més curts possibles.

ProMaternity.com garanteix als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per al seu enviament.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies (de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 18:00). En cas d'incompliment per part del client d'aquesta obligació, ProMaternity.com no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada.

Formes de pagament

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra deurà indicar la seva elecció.

Tarjeta de crèdit

Pot abonar la seva compra amb les targetes més comuns del mercat i de forma totalment segura gràcies a la passarel·la de pagament de "CaixaBank" i el certificat SSL.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i re abonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat. En aquest cas el client ha de facilitar tota la informació que ProMaternity.com li sol·liciti per contrastar que es tracta efectivament d'un càrrec fraudulent i no realitzat pel titular de la targeta.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat davant ProMaternity.com al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l'anul·lació.

Ingrés / transferència bancària

Pot abonar la seva compra a qualsevol dels comptes bancaris que li són indicades en el moment de realitzar la seva comanda. És imprescindible indicar el nom complet i/o el número de referència de la seva comanda perquè ProMaternity.com pugui identificar-lo de forma àgil. Ha de fer el pagament en 7 dies o la comanda quedarà anul·lada. A partir de la recepció del cobrament es processarà la seva comanda.

Dret de desistiment i reclamacions

Segons l'article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en cap cas es podran tornar aquells articles continguts en l'article 10 de l'esmentada Llei i, en especial aquells que hagin estat desprecintats i això ocasioni un problema de protecció de salut o higiene.

Per exercir el dret de desistiment es podrà utilitzar el model de formulari que figura a  WWW.PROMATERNITY.COM.

El client disposarà d'un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. El client comunicarà a ProMaternity.com dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte. La comanda retornada haurà de ser lliurada juntament amb una copia de l'albarà de lliurament del transportista i si escau copia de la factura emesa per ProMaternity.com, corrent el client amb les despeses de devolució, llevat que aquesta sigui causada per un motiu atribuïble a ProMaternity.com (producte defectuós o error en el lliurament o qualsevol altra causa imputable a ProMaternity.com). La devolució deurà realitzar-se en tot cas mitjançant l'agencia de transport designada per ProMaternity.com

En aquests casos, ProMaternity.com retornarà, en el termini de 14 dies naturals, els diners de la compra a través d'un abonament segons hagi estat el mitjà de pagament utilitzat pel client.

Si la devolució està causada per un motiu imputable a ProMaternity.com, el client podrà decidir ser restituït amb la substitució del producte sense cost addicional o amb la devolució de l'import.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de ProMaternity.com està situat en CARRER RAURELL 21-29, NAU 3, 08860 CASTELLDEFELS - BARCELONA (ESPANYA) i el seu correu electrònic és info@promaternity.com.

Jurisdicció

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ProMaternity.com té el seu domicili a Castelldefels - Barcelona, ​​Espanya.

Documents relacionats